Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Środa, 2017-02-22

Imieniny: Małgorzaty, Marty

Statystyki

  • Odwiedziny: 494208
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 121 dni
STRONA Z UŚMIECHNIĘTĄ BUŹKĄ
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 
 
KLIKAJĄC NA POCZTÓWKĘ ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO PRZEDSZKOLU 
 
 
 
 
 
                  administrator : Joanna Ćwikła
                                          Marta Sobieszczuk
 
 
 
 

 

 

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodniczacy: Ewa Bednarczyk

 

Zastępca: Anna Sadowska

 

Skarbnik: Magdalena Sawa

 

Sekretarz: Adam Kulawiak

 

 KOMISJA REWIZYJNA

  • Monika Szadura
  • Artur Panas
  • Izabela Zienkiwicz  


 

 

Kompetencje stanowiące rady rodziców
1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego
Podstawa prawna: art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności
Podstawa prawna: art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Kompetencje opiniodawcze rady rodziców
1. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
Podstawa prawna: art. 36a ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2. Możliwość występowania do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola lub placówki
Podstawa prawna: art. 54 ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki
Podstawa prawna: art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
Podstawa prawna: art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
5. Wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady przedszkola, a gdy nie powołano rady przedszkola przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy
Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu
postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 
(Dz. U. Nr 98 poz. 1066 ze zmianami)

Fundusze rady rodziców
1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.
2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy rady rodziców są ustalane corocznie przez radę rodziców w preliminarzu budżetowym.
3. Środki funduszu rady rodziców mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze statutu przedszkola.